A Delayed HIV Infection Model with the Homeostatic Proliferation of CD4+ T Cells
Qiang-hui XU, Ji-cai HUANG, Yue-ping DONG, Yasuhiro TAKEUCHI
A Delayed HIV Infection Model with the Homeostatic Proliferation of CD4+ T Cells
Qiang-hui XU, Ji-cai HUANG, Yue-ping DONG, Yasuhiro TAKEUCHI
应用数学学报(英文版) . 2022, (2): 441 -462 .  DOI: 10.1007/s10255-022-1088-2